Usein Kysytyt Kysymykset

Englantia taitaville suositamme tutustumista WTA:n The Transhumanist FAQ -dokumenttiin, joka on tällä hetkellä tätä versiota hieman laajempi ja uudempi.Mitä transhumanismi on?

Transhumanismi on tapa ajatella tulevaisuutta siitä näkökulmasta, ettei ihminen nykymuodossaan edusta kehityksemme päätepistettä vaan pikemminkin hyvää alkua. Muodollisesti transhumanismin voidaan määritellä tarkoittavan filosofis-kulttuurillista liikettä ja ajattelusuuntausta, joka korostaa sovellettuun järkeen ja viisaasti ohjattuun teknologiseen kehitykseen sisältyviä mahdollisuuksia ennemmin tai myöhemmin ylittää useimmat nykyihmisyyteen kuuluvat perustavanlaatuiset fyysiset ja psyykkiset rajoitukset.

Read more...
 
Mistä on kyse bioteknologiassa?

Bioteknologialla eli biotekniikalla tarkoitetaan eliöiden elintoimintojen, solujen, solujen osien tai solussa esiintyvien molekyylien toimintojen hyödyntämiseen perustuvaa teknologiaa. Niinkin perinteisessä toiminnassa kuin hiivan käyttämisessä leivonnassa voidaan katsoa olevan kyse bioteknologiasta, joskin useammin tätä termiä käytetään viittaamaan esimerkiksi insuliinin biosyntetisointiin ja muihin hieman uudempiin teknologisiin innovaatioihin.

Read more...
 
Mitä on molekulaarinen nanoteknologia?

Molekulaarinen nanoteknologia (MNT) on toistaiseksi hypoteettinen mutta potentiaalisesti erittäin hyödyllinen valmistustekniikka, jonka avulla voitaisiin rakentaa monimutkaisia kolmiulotteisia rakenteita atomien tarkkuudella käyttäen epäorgaanista alkuperää olevien koneiden hallitsemia kemiallisia reaktioita. Molekulaarisessa valmistusprosessissa kukin atomi tai molekyyli saatetaan tarkkaan valitulle paikalleen muodostettavassa struktuurissa.

Read more...
 
Mitä on ihmisen ylittävä äly?

Yli-inhimillinen äly (superäly) on mikä tahansa ihmisälyä kaikin tavoin paremmin suoriutuva äly. Tätä vaatimusta ei täytä esimerkiksi kaikki ihmiset voittava shakkitietokone, vaan yli-inhimilliseksi tunnustettavan älyn tulee olla ihmistä paremmin suoriutuva myös esim. tieteellisen luovuuden, yleisen viisauden sekä sosiaalisten taitojen aloilla.

Read more...
 
Mitä on teknologinen singulariteetti?

Jotkut transhumanistiset ajattelijat ounastelevat, että tulemme tulevaisuudessa saavuttamaan pisteen, jossa teknologisesta kehityksestä tulee niin nopeaa, että kehityskäyrästä tulee käytännöllisesti katsoen pystysuora (ainakin joksikin aikaa). Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin lyhyen ajanjakson kuluessa maailma voisi muuttua lähes täydellisesti. Tätä hypoteettista pistettä sanotaan singulariteetiksi (lukija kenties havaitsee etymologisen yhteyden matemaattiseen singulariteettiin), ja sellainen voinee tässä mielessä seurata lähinnä jonkinlaisen itseään kasvavalla vauhdilla kehittävän yli-inhimillisen älyn luomisesta.

Read more...
 
Eivätkö uudet teknologiat hyödytä pelkästään rikkaita ja etuoikeutettuja?

Se riippuu tekemistämme poliittisista valinnoista, mutta ainakaan toistaiseksi ihmiskunnan historiassa ei ole vallitsevasti käynyt niin. Vahvoin perustein voidaan väittää, että nykypäiväisen teollistuneen yhteiskunnan tyypillisellä kansalaisella on korkeampi elintaso kuin yhdelläkään keskiaikaisella kuninkaalla. Kuninkaalla saattoi olla omat hovimuusikkonsa ja -orkesterinsa, mutta nykypäivänä saa halvalla CD-soittimen ja äänitallenteita, joiden avulla voit kuunnella parhaita muusikkoja milloin haluat. Kuningas saattoi sairastua keuhkokuumeeseen ja kuolla, mutta nykyään kehitysmaissakin on usein saatavilla tehokkaita hoitokeinoja. Kuninkaalla saattoi olla kullatut vaunut kahdeksalla valkealla hevosella, mutta nykymaailmassa on suurille joukoille helppoa hankkia oma auto. Ja sinulle on mahdollista hankkia televisio, nettiyhteys ja asunto kera lämpimän suihkun ja puhtaan vesijohtoveden. Voit puhua kännykällä toisella puolella maailmaa olevalle kaverillesi, ja tiedät paljon enemmän maailmankaikkeudesta kuin yksikään vuosituhannen takainen monarkki.

Read more...
 
Voivatko transhumanistiset teknologiat olla vaarallisia?

Kyllä, ja tästä seuraakin että on syytä suorittaa analyysejä (Ks. esim. Bostrom: Existential Risks — Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards), keskustella näistä vaaroista ja ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ennen kuin riskien on mahdollista realisoitua. Bioteknologiaan, nanoteknologiaan ja vahvaan tekoälyyn sisältyy kaikkiin mahdollisuus luoda erittäin vakavia ja monimutkaisia vaaroja, mikäli niitä sovelletaan ajattelemattomasti tai pahantahtoisesti. Transhumanistit näkevätkin aivan ensiarvoisen tärkeänä, että näihin riskiskenaarioihin aletaan välittömästi suhtautua vakavasti.

Read more...
 
Eikö meidän tulisi keskittyä ratkaisemaan nykyisiä ongelmia tulevaisuuden ennakoinnin sijaan?

On syytä huolehtia molemmista ongelmakentistä — eivätkä ne erillisiä olekaan. Ei olisi järkevä maailmanparannusstrategia keskittyä pelkästään niihin epäkohtiin, jotka ovat jo kärjistyneet, ja kiinnittää huomiota pelkästään niihin menetelmiin, jotka ovat jo käytettävissä. Näin toimiminen johtaisi siihen, että olisimme huonosti valmistautuneita lähestyviin usein hyvin vakaviinkin uusiin riskitekijöihin, kuten myös siihen, että emme koskaan saisi käyttöömme sellaisia potentiaalisesti jopa ratkaisevan tehokkaita maailmanparannusmenetelmiä, joiden kohdalla tarvitaan vielä kehitystyötä ja pohdintaa.

Read more...
 
Millä kriteereillä transhumanistit päättävät ihmisen olemuksen muutoksista?

Transhumanismi sopii yhteen monien erilaisten eettisten järjestelmien kanssa, ja näin ollen transhumanisteilla on toisistaan poikkeavia näkemyksiä siitä, minkälaiset muutokset ovat toivottavia. Yleensä onkin hyvä idea pitää ohjenuorana sitä, että jokainen päättäköön itse mitkä muutokset kokee kohdallaan toivottaviksi, vai haluaako pitää itsensä ja henkilökohtaiset olosuhteensa muuttumattomina.

Read more...
 
Kannattavatko transhumanistit eugeniikkaa?

Sanan suppeassa ja vakiintuneimmassa merkityksessä eugeniikalla tarkoitetaan 1900-luvun alussa ennen toista maailmansotaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa vaikuttanutta liikehdintää ja ajattelutapaa, jossa pyrittiin geneettisesti parantamaan ihmislajia pakkosteriloimalla "epäkelpoja yksilöitä", ja rohkaisemalla haluttuja geneettisiä ominaisuuksia omaavien ihmisyksilöiden lisääntymistä. Tällaista menettelyä on täysin mahdotonta yhteensovittaa suvaitsevaisuuden, humanismin ja tieteellisyyden varaan rakentavan transhumanismin kanssa, eivätkä transhumanistit siis alkuunkaan kannata eugeniikkaa, johon lähtökohtaisesti sisältyy sosiaaliluokkaistavaa, rasistista ja ylhäältäpäin heikoiksi tai epäkelvoiksi luokiteltuja sortavaa ajattelua. Ylipäätänsä sekin eugeniikan lähtöoletus, että ihmislajia voitaisiin valikoidun lisääntymisen kautta kehittää paremmaksi mielekkäällä aikajänteellä, on hyvin kyseenalainen.

Read more...
 
Miksi transhumanistit haluavat elää pidempään?

Tämä on henkilökohtainen valinta. Oletko koskaan ollut niin onnellinen että voisit itkeä? Onko elämässäsi ollut sellaista syvällisen ymmärryksen hetkeä, johon verrattuna koko muu olemassaolo tuntui tylsältä, harmaalta unelta josta olet juuri herännyt?

On helppoa unohtaa, kuinka hyvältä elämä tuntuu parhaimmillaan. Mutta noina hetkinä, kun todella muistamme — täydellisessä tyytymyksen tunteessa tehdessämme luovaa työtä tai rakkauteen kuuluvassa ekstaasissa — ymmärrämme kuinka arvokas ja ainutlaatuinen jokainen minuutti olemassaoloa on. Saatat miettiä itseksesi: "Olisipa elämä aina tällaista. Miksei tämä voi kestää ikuisesti?"

Ehkä se voi.

Read more...
 
Eikö transhumanismi ole luonnon peukalointia?

Niinkin voidaan ajatella, mutta transhumanistien mielestä "luonnon peukaloimisessa" ei ole mitään häpeämistä sinänsä; ei löydy syitä, joiden vuoksi olisi sopimatonta parantaa luontoa silloin kun parannukset ovat mahdollisia ja eettisesti toivottavia tuloksia tuottavia — oli sitten kyse sairauksien poistamisesta, maatalouden tehostamisesta voidaksemme ruokkia suurta ihmispopulaatiota tai tietoliikennesatelliittien lähettämisestä kiertoradalle. Olihan "luonnon/luonnollisuuden peukalointia" sekin, kun tuhansia vuosia sitten siirryimme metsästäjä-keräilijöiden elämäntavasta harrastamaan myös maanviljelystä, mitä siirtymää useimmat meistä näin jälkikäteen pitänevät varsin hyvänä ideana, vaikka varmasti sitäkin aikoinaan vastustettiin perinteisiin ja "luonnollisuuteen" vedoten.

Read more...
 
Eivätkö transhumanistiset teknologiat tee meistä epäinhimillisiä?

Tämän kysymyksen tienoilla usein sekoitetaan toisiinsa "ihmisen" ja "inhimillisyyden" käsitteet. "Ihmisyys" tarkoittaa kuulumista ihmislajiin, Homo sapiensiin — kyse on lähinnä tiettyjen biologiaan pohjautuvien kriteerien täyttämisestä. Transhumanistit haluavat kohdallaan muuttaa monia Homo sapiensin lajityypillisiä piirteitä (joita on sekä fyysisiä että psyykkisiä), mutta toki säilyttää esimerkiksi "inhimillisyyden" — muiden huomioimisen ja myötätunnon.

Ihmisyys ei ole välttämätön ehto inhimillisyydelle, ja Homo sapiensin yli on mahdollista kehittyä siten, että pelkästään ihmisyyden negatiiviset (monessa mielessä nimenomaan epähumaanit!) puolet, kuten yleiset egoistiset taipumukset, jäävät taakse.

 
Eikö kuolema ole osa asioiden luonnollista kiertokulkua?

Transhumanistit pitävät kiinni siitä, ettei asioita voi määritellä hyväksi tai pahaksi sen perusteella ovatko ne luonnollisia vai eivät. [Katso myös "Eikö transhumanismi ole luonnon peukalointia?" ja "Miksi transhumanistit haluavat elää pidempään?"]

Ihmisen keskimääräinen elinikä liikkui 20 ja 30 ikävuoden välillä läpi suurimman osan lajimme historiaa. Suurin osa nykyihmisistä elää siis epänormaalin vanhaksi. Johtuen tarttuvien tautien, onnettomuuksien, nälkäkuoleman ja väkivaltaisen kuoleman suuresta todennäköisyydestä esi-isiemme aikoina vain hyvin harvat heistä elivät yli 60-70 ikävuoden. Tästä johtuen oli hyvin vähän evolutiivista painetta kehittää kattavampia solunkorjausmekanismeja, joita olisi tarvittu elämän pidentämiseen yli kolmenkympin rajan. Näiden menneisyytemme ikävien olosuhteiden vuoksi kärsimme nyt väistämättömästä rappeutumisesta vanhetessamme: vaurioita kasaantuu nopeammin kuin keho pystyy korjaamaan, kudokset ja elimet alkavat reistailla ja lopulta kuolemme.

Read more...
 
Ovatko transhumanistiset teknologiat ympäristöystävällisiä?

Teknologioiden ympäristövaikutukset riippuvat siitä, miten niitä käytetään, eli ympäristöongelmiin liittyy sekä teknologinen että poliittinen ulottuvuus. Transhumanististen visioiden tavoittelussa keskeiset jo saavutetut teknologiset välineet — informaatioteknologia, lääketieteen menetelmät ja huipputeknologia yleisesti ottaen — tapaavat olla varsin ympäristöystävällisiä keskiasteen teknologioihin verrattuna. Kasvavan ihmismäärän tarpeiden tasapainotuksessa suhteessa luonnon kestokyvyn rajoihin tarvitaan kuitenkin teknologisen edistyksen lisäksi myös poliittista tahtoa ja kykyä ottaa huomioon myös muut seikat kuin omat ja välittömän lähipiirin intressit.

Read more...
 
Mitä on mielen lataaminen tietokoneelle ("uploading")?

Mielen lataaminen tietokoneelle ("uploading") tarkoittaa biologispohjaisen mielen siirtämistä toimimaan biologisten aivojen sijaan tietokonelaitteistolla. Tällainen operaatio voisi olla monella tavalla hyödyllinen:

  • Ladatut mielet eivät vanhenisi biologisesti.
  • Mielistä voitaisiin tehdä helposti säännöllisiä varmuuskopioita; tällöin onnettomuuden sattuessa mieli voitaisiin palauttaa varmuuskopiosta, joten vain uusimmat muistot menetettäisiin.
  • Ladattu mieli ei tarvitsisi sähkön lisäksi muuta fyysistä ravintoa, erityistä asuntoa jne, joten sellaisena eläminen olisi oletettavasti halvempaa kuin biologisena ihmisenä.
Read more...
 
Mitä on virtuaalitodellisuus?

Virtuaalitodellisuus on simuloitu ympäristö, jonka aistit kuitenkin havaitsevat enemmän tai vähemmän aitona.

Teatteri, ooppera, elokuvat ja TV voidaan nähdä primitiivisinä virtuaalitodellisuuden edeltäjinä. Ne eivät kuitenkaan täytä kunnollisen virtuaalitodellisuuden tunnusmerkkejä: immersiota, vuorovaikutteisuutta ja kaikkien aistien hyödyntämistä.

Read more...
 
Mitä on kryoniikka?

Kryoniikka on kokeellinen lääketieteen haara, joka pyrkii pelastamaan ihmishenkiä kylmäsäilömällä vastikään kuolleiden kehoja siinä toivossa, että joskus tulevaisuudessa ne voitaisiin jälleen herättää henkiin.

Kryoniikan soveltaminen ei vaadi, että osaisimme herättää jäädytettyjä ihmisiä henkiin — emmekä vielä osaakaan. Vaaditaan vain, että voimme säilöä potilaita riittävän hyvin, että jonain päivänä, mahdollisesti pitkälläkin tulevaisuudessa, jäädytyksen aiheuttamat vauriot ja alkuperäinen kuolinsyy ovat hoidettavissa. Kryoniikan luonteeseen kuuluu, että tässä kehityksen vaiheessa kliiniset kokeet sen toimivuudesta ovat valitettavasti mahdottomia. Mm. siksi kryoniikkaa ei tulekaan pitää takuuna "kuolemanjälkeisestä elämästä", vaan vain eräänä potentiaalisena mahdollisuutena.

Read more...
 
Mitä tarkoittaa posthumaani?

Posthumaani on termi, jolla tarkoitetaan mahdollista tulevaisuuden olentoa, joka on ylittänyt ihmisen rajoitukset niin radikaalisti, ettei häntä voida pitää enää nykymittapuun mukaan ihmisenä. Transhumanistin voidaan sanoa olevan siirtymävaiheessa, matkalla ihmisyydestä kohti posthumaaniutta, mutta transhumanistiksi itseään kutsuva ei kuitenkaan pidä itseään transhumaanina siinä mielessä, että luulisi olevansa "korkeammalle kehittyneen" lajin edustaja. Transhumanistiksi itseään kutsuva ihminen tarkoittaa sillä vain olevansa transhumanismin kannattaja.

Read more...
 
Mitkä ovat transhumanismin filosofisia ja kulttuurillisia edeltäjiä?

Ihmisen halu kehittää itseään ja saavuttaa jopa jumalallisiksi miellettyjä ominaisuuksia on oletettavasti yhtä vanha kuin ihmislaji itse. Ihmiset ovat aina tahtoneet laajentaa olemassaolonsa rajoja niin ekologisesti, maantieteellisesti kuin henkisestikin. Aina on löytynyt yksilöitä, jotka haluavat ylittää jokaisen rajoituksen ja esteen.

Read more...
 
Onko olemassa transhumanistista taidetta?

Kyllä, mutta hyvin paljon riippuu siitä, miten transhumanistinen taide määritellään. Jos sen määritellään tarkoittavan taidetta, joka käsittelee ihmisen halua ylittää rajoituksia, silloin hyvin suuri osa kaikesta taiteesta on transhumanistista taidetta - aina muinaisesta Prometeus-myytistä, uskonnollisesta transsendentaalisesta ikonografiasta, arkkitehtuurista, rituaaleista, J.S. Bachin fuugista ja Goethen Faustista postmoderneihin taiteilijoihin, jotka pyrkivät ylittämään käsitteelliset esteet ja laajentamaan ihmisen luovuuden ulottuvuuksia.

Read more...
 
Mitä näyttöä on siitä, että nämä asiat tapahtuvat?

Katso ympärillesi, ja vertaa näkemääsi siihen, mitä olisit nähnyt vain 60 vuotta sitten. Ei ole uhkarohkeaa väittää, että 60 vuoden kuluttua maailmamme on teknologian vaikutuksesta jälleen hyvin selvästi erilainen nykypäivään verrattuna, varsinkin kun vaikuttaa siltä, että muutosnopeus edelleen vain kiihtyy.

Read more...
 
Eikö tällaiseen kehitykseen kulu tuhansia tai miljoonia vuosia?

On usein hyvin vaikeaa ennustaa, kauanko johonkin tiettyyn teknologiseen kehityskulkuun menee. Kuussa käytiin aikaisemmin kuin monet odottivat, mutta fuusioenergia antaa vielä nykyäänkin odottaa itseään. Tämä ennustamisen vaikeus perustuu osittain odottamattomien teknisten hankaluuksien mahdollisuuteen, ja osittain siihen, että teknologisen kehitystyön nopeus riippuu erittäin keskeisesti siitä, kuinka vahvasti tutkimusta rahoitetaan, mikä puolestaan riippuu vaikeasti ennustettavista taloudellisista ja poliittisista tekijöistä.

Read more...
 
Entä jos näitä teknologioita ei kuitenkaan saada aikaiseksi?

Sitten asiat oletettavasti eivät toivomillamme tavoilla hirveästi muuttuisi. Tällainen muuttumattomuus on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, eikä kyse ole niinkään siitä, että saadaanko näitä teknologioita kehitettyä kaikki-tai-ei-mitään -tyyppisesti, vaan siitä, mitkä niistä saavutetaan ja missä järjestyksessä. Lisäksi esimerkiksi ihmistä paljon kehittyneempi älykkyys voidaan saavuttaa lukuisia vaihtoehtoisia kehitysreittejä pitkin, ja jos joku reitti osoittautuu toimimattomaksi, niin kokeillaan muita täten lisäten onnistumisen kokonaistodennäköisyyttä.

Read more...
 
Eikö olisi tylsää elää ikuisesti täydellisessä maailmassa?

Kokeilemallahan se selviää!

Joka tapauksessa, täydellisestä maailmasta ja ikuisesta elämästä puhuminen tai niin äärimmäisen tulevaisuuden saavuttamisen keskeisenä (tai välttämättä edes periaatteellisesti mahdollisena) pitäminen ei ole erityisen järkevää. Parempi idea on puhua maailman tekemisestä paremmaksi, ilman erityistä pyrkimystä äärimmäiseen täydellisyyteen.

Jos kaikki kuitenkin sujuu parhaimpien mahdollisuuksien mukaan, tulevaisuudessa jokaisella yksilöllä saattaa olla liki rajaton vapaus kehittää ja toteuttaa itseään sekä unelmiaan. Positiivinen lopputulos riippuu kuitenkin pitkälti yksittäisten ihmisten aktiivisuudesta ja tuesta — teknologinen utopia ei synny itsestään.

Read more...
 
Kuinka transhumanismia voi soveltaa omassa elämässään?

Vaikka transhumanismi sopii yhteen monien akateemisten agendojen, eettisten filosofioiden, poliittisten päämäärien ja taiteellisten liikkeiden kanssa, transhumanismi ei ole mikään määrätty elämäntapa, uskonto tai itsehoito-opas. Transhumanismi ei kerro sinulle, millaista musiikkia sinun tulee kuunnella, mitä harrastaa, kenen kanssa mennä naimisiin tai kuinka elää elämääsi sen enempää kuin vaikkapa Amnesty Internationalin jäsenyys tai molekyylibiologian opiskeleminen.

Tilanteestasi ja tarpeistasi riippuen voit kuitenkin huomata joitakin nykyisin tarjolla olevista parannusvaihtoehdoista tai modifikaatioista käteviksi. Monet ovat hyvin arkipäiväisiä - liikunta, terveellinen ruokavalio, rentoutumistekniikat, ajanhallintatyökalut, opiskelutaidot, informaatioteknologia, stimulantit (kuten kahvi tai tee), koulutus ja ravintolisät (vitamiinit, mineraalit, rasvahapot tai hormonit).

Read more...
 
Puuttuiko vastaus kysymykseesi?

Tässä tapauksessa suosittelemme kysymään asiasta jollain soveltuvalla transhumanistisella keskustelufoorumilla. Myös UKK:n ylläpitäjälle voi lähettää kysymysehdotuksia This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Englantia taitaville suositamme tutustumista The Transhumanist FAQ -dokumenttiin, joka on tällä hetkellä suomalaista versiota hieman laajempi, sekä SIAI:n Singularitarian Reading List -kirjasuosituksiin.

Kuten kaikessa tiedemaailmaa sivuavassa nykyään, englannin kielen osaaminen transhumanistisiin aiheisiin tutustuttaessa on miltei välttämätöntä. Pyrimme kuitenkin lisäämään saatavilla olevan suomenkielisen johdantomateriaalin määrää.

 
More Articles...